نحوه استفاده

روش استفاده از دستگاه های  کشش کمر و گردن  مراکش، توسط تیم تحویل دهنده دستگاه بصورت کامل آموزش داده می شود.

جهت آشنایی مختصر می توان گفت، مراکش دستگاهی است که براساس نیروی ایجاد شده پنوماتیک به میزان مورد نیاز، باعث کشش ستون فقرات در ناحیه کمر و یا گردن  می شوند.

برای استفاده از ترکشن کمر، کافی است روی آن دراز بکشید، کمربندهای ناحیه لگنی و شکمی را بسته و به کمک کمربندهای جانبی خود را روی دستگاه تثبیت کنید. در این حالت به کمک پمپ باد دستی، دستگاه را فعال و نیروی ترکشن مناسب فیزیک بدنی خود را مطابق دستورالعمل دستگاه اعمال نمائید..

برای استفاده از دستگاه ترکشن گردن نیز،آن را زیر سر قرار داده و زاویه مناسب را تنظیم کنید. هد بند و چانه بند را بسته، سفت نمایید و سپس به کمک پمپ باد دستی، دستگاه را فعال نمایید  و متناسب با وضعیت خودتان و توصیه کارشناسان نیروی مورد نیاز را اعمال نمایید.

برای مطالعه بیشتر در مورد روش استفاده از دستگاه های ترکشن کمر و گردن به دفترچه های راهنمای آنها مراجعه نمایید.